Warunki Użytkowania i Współpracy

Poniższy zestaw zasad i warunków reguluje ogólne warunki współpracy z Antdata sp. z o.o. sp. k. i ma zastosowanie w przypadku braku podpisania osobnej Umowy o Współpracy pomiędzy Antdata a podmiotami trzecimi i zamówieniu produktów / usług za pomocą niniejszej strony Internetowej. Osoba, która dokonuje zamówienia za pomocą niniejszej witryny internetowej oświadcza, że jest osobą uprawnioną lub ma upoważnienie osoby uprawnionej do wykonania owej czynności. Dokonanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków Użytkowania i Współpracy. Jakakolwiek zmiana wymaga formy pisemnej między Zamawiającym a Wykonawcą.

Identyfikacja stron, pojęć i definicji stosowanych w niniejszych Warunkach Użytkowania i Współpracy

Wykonawca – Antdata sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000760633, posiadającą NIP 7811985252 oraz REGON: 38192573100000 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego

Zamawiający – każda osoba lub podmiot, który odwiedza strony należące do Antdata w celu rezerwacji i zamówienia oferowanych przez Antdata produktów i dokonujący zamówienia

Witryna lub Strona – strona internetowa, na której aktualnie znajduje się Użytkownik czytający niniejsze Warunki, wraz ze wszystkimi podstronami i witrynami nadrzędnymi należącymi do Antdata

Produkt lub usługa – zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników lub osób wskazanych przez Zamawiającego. Zakres szkolenia może obejmować Power BI Fundamentals oraz Power Bi Advanced, które to Wykonawca zobowiązuje się zorganizować oraz przeprowadzić w zamian za ustalone wynagrodzenie
Strony – Zamawiający i Wykonawca łącznie

Zobowiązania stron

Wykonawca zobowiązany jest do:

  • opracowania materiałów szkoleniowych w języku polskim
  • stawiennictwa w miejscu, dacie oraz czasie uzgodnionym pomiędzy Stronami
  • przeprowadzenia Szkolenia/Wykładu na temat, o którym mowa powyżej
  • powielenia na własny koszt materiałów dla uczestników Szkolenia/Wykładu oraz wydania ich uczestnikom Szkolenia
  • wydania uczestnikom zaświadczeń potwierdzających ukończenie Szkoleń
  • udostępnienia uczestnikom komputerów z preinstalowanym programem Microsoft Power Bi Desktop, umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia (tylko na wcześniejsze życzenie Użytkownika)

Zamawiający zobowiązany jest do:

  • osobistego stawiennictwa lub zapewnienia stawiennictwa osób oddelegowanych przez Zamawiającego do uczestnictwa w szkoleniu
  • zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach przedstawionych Zamawiającemu w procesie zamawiania na niniejszej witrynie internetowej. Brak stawiennictwa na szkoleniu którejkolwiek z osób wydelegowanych przez Zamawiającego lub rezygnacja ze szkolenia nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w pełnej wysokości. współpracy z Wykonawcą w zakresie sprawnej organizacji Szkolenia

Zamówienie Szkolenia

Zamówienia można dokonać telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej oraz przy wykorzystaniu formularza wbudowanego w stronę internetową. W tym momencie rezerwowana jest na rzecz Zamawiającego zgłoszona przez niego liczba miejsc. Zamówienie uznaje się za złożone w momencie otrzymania przez Użytkownika ze strony Antdata stosownego potwierdzenia Zamówienia i wtedy płatność staje się wymagalna. Przedmiotowe potwierdzenie zostanie przekazane Użytkownikowi pocztą elektroniczną.

Płatności

Z tytułu prawidłowego dostarczenia przez Wykonawcę opisywanych produktów, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ustaloną pomiędzy Stronami na podstawie prowadzonej korespondencji lub bezpośrednio wynikającej z oferty przedstawionej przez Wykonawcę na należącej do niego stronie internetowej. Wszystkie podawane wartości będą zawierały wyszczególnienie dotyczące doliczania podatku od towarów i usług w wysokości obowiązującej w momencie wystawienia faktury VAT. Podział kwoty na VAT oraz pozostałą część opłaty będzie przedstawiony.

W przypadku osób fizycznych zamawiających Produkty Antdata płatność musi nastąpić minimum 7 dni przed ustalonym przez Strony terminem szkolenia. Kwota, o której mowa jest zawsze płatna jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

W przypadku osób prawnych, domyślnie płatność powinna nastąpić w terminie maksymalnie 7 dni od dnia przeprowadzenia Szkolenia/Wykładu, chyba że strony wcześniej ustalą inaczej. Płatność powinna nastąpić na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, prawidłowo dostarczonej Zamawiającemu.
Wszystkie płatności dokonywane są bezgotówkowo. Za datę zapłaty Strony ustalają datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedzialność

W razie, gdy przed rozpoczęciem Szkolenia/Wykładu Wykonawca poinformuje Zamawiającego o niezależnych od Wykonawcy przeszkodach w organizacji bądź przeprowadzeniu Szkolenia/Wykładu, strony podejmą próbę ustalenia nowego terminu szkolenia. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Prawa Autorskie

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiałów opracowanych w celu organizacji oraz przeprowadzenia Szkolenia/Wykładu i prawa te nie są ograniczone prawami osób trzecich.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów opracowanych na Szkolenie/Wykład pozostają własnością Wykonawcy. Materiały szkoleniowe udostępniane podczas Szkolenia/Wykładu, w żadnym przypadku nie mogą być powielane (tak w części jak i w całości), wykorzystywane przez strony trzecie lub ujawniane na rzecz stron trzecich, chyba że Wykonawca wyrazi na to wcześniej pisemną zgodę.

Szkolenia firmowe

Szczególnym rodzajem oferowanego Produktu są szkolenia firmowe, tzn. organizowane na potrzeby indywidualnego odbiorcy, dla grupy osób zamkniętej do tych wskazanych przez podmiot zamawiający. Rezerwacja takiego szkolenia wymaga każdorazowo potwierdzenia. Należy ustalić następujące warunki: termin, lokalizacja, liczba osób, zakres szkolenia, wynagrodzenie Wykonawcy oraz ewentualne opłaty dodatkowe. Zalecane jest podpisanie osobnej Umowy dotyczącej realizacji Szkolenia Firmowego.

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z zastosowania niniejszej polityki prywatności powinny być prowadzone przed sądami polskimi, właściwymi dla siedziby Wykonawcy.

Scroll to Top