Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie pomiędzy użytkownikiem tej witryny oraz Antdata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Antdata), która jest właścicielem i dostarczycielem treści niniejszej strony internetowej.

Polityka prywatności ma zastosowanie do każdego wykorzystania przez Antdata wszystkich danych zebranych przez Antdata lub dostarczonych przez użytkownika w ramach używania tej strony lub zakupu, wykorzystania lub zapoznawania się z produktami i usługami reklamowanymi na tej stronie.

Prosimy o uważną lekturę polityki prywatności.

Interpretacje i definicje używanych pojęć

 • Dane – zbiorczo wszystkie informacje, które użytkownik przekazuje firmie Antdata poprzez mechanizmy niniejszej strony internetowej
 • Cookies – mały plik tekstowy umieszczony przez stronę na Twoim komputerze, podczas gdy odwiedzasz poszczególne części i funkcjonalności witryny
 • Antdata – Antdata sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000760633, posiadającą NIP 7811985252 oraz REGON: 38192573100000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
 • Użytkownik – każda osoba lub podmiot, który odwiedza strony należące do Antdata, który nie jest pracownikiem Antdata lub dostawcą usług do Antdata, które to usługi są związane z tworzeniem, prowadzeniem lub modyfikowaniem strony
 • Liczba pojedyncza zawiera liczbę mnogą i na odwrót („Strona, Strony”)
 • Odniesienie do osób i użytkowników oznacza odniesienie nie tylko do osób fizycznych, ale także do osób prawnych

Zakres polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do interakcji pomiędzy Antdata i Użytkownikami w kontekście stron internetowych należących do Antdata. Polityka prywatności nie przenosi się na żadną ze stron, które można odwiedzać z poziomu niniejszej strony internetowej poprzez umieszczone na niej hiperłącza, włączając w to profile Antdata umieszczone na portalach społecznościowych.

Zbierane dane

Zbierane mogą być następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe, które Użytkownik sam poda przez stronę, takie jak adres e-mail i numer telefonu
 • inne, jeśli wymaga tego formularz, a Użytkownik poda je samodzielnie

Wykorzystanie danych przez Antdata i realizacja obowiązków informacyjnych

Celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej nazywanego „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Użytkowników niniejszej strony, iż: Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Antdata Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 165, 60-650 Poznań, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:

 • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli takowa została zawarta
 • czynnościami mającymi na celu zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, jeśli występują ku temu przesłanki
 • realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Odbiorcą danych osobowych użytkownika mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty z grupy Antdata, Klient Administratora oraz podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy. A po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego). W przypadku braku zawarcia umowy, dane będą przechowywane przez okres 5 lat. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem. W sprawach i zapytaniach związanych z RODO prosimy o kontakt pod adresem e-mail: contact@antdata.eu

Hiperłącza

Niniejsza strona internetowa może zawierać hiperłącza do witryn nie powiązanych w żaden sposób z Antdata. Antdata nie sprawuje kontroli nad tymi witrynami i w żaden sposób nie odpowiada za ich zawartość. Niniejsza polityka prywatności nie przenosi się więc automatycznie na strony trzecie. Zalecamy lekturę analogicznych polityk prywatności stron odwiedzanych.

Zmiany właścicielskie a polityka prywatności

Antdata, w związku z rozwojem swojej działalności biznesowej może zmieniać swoją osobowość prawną, transferować aktywa do podmiotów w ramach grupy Antdata lub wydzielać części swojej dotychczasowej aktywności jako osobne działalności. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności podmiot będący prawnym następcą Antdata lub podmiot kontynuujący działalność Antdata w tożsamej lub podobnej formie, uzyskuje od Użytkownika pozwolenie na wykorzystanie Danych zgodnie z ich oryginalnym przeznaczeniem. W każdym z przypadków Antdata dołoży należytej staranności, aby chronić dane Użytkowników.

Cookies

Ta strona może używać i umieszczać na Twoim komputerze pliki tekstowe popularnie zwane „Ciasteczkami” (dalej: „Cookies”). Antdata używa Cookies w celu polepszenia obsługi strony i łatwiejszej nawigacji po niej, jak również po to, by ulepszać oferowane produkty i usługi.

Antdata dokłada wszelkich starań, aby stosowane rozwiązania nie naruszały w żaden sposób prywatności Użytkownika oraz były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego. W przypadku braku udzielenia przedmiotowej zgody, niniejsza witryna może nie działać w pełni poprawnie. Prosimy o opuszczenie strony w przypadku braku wyrażenia zgody na stosowanie Cookies.

Rodzaje zastosowanych Cookies

Antdata umieszcza wyłącznie niezbędne Cookies celem możliwie sprawnego użytkowania strony. Rodzaje stosowanych rozwiązań mogą obejmować m. in.:

 • rozwiązania związane z bezpieczeństwem, takie jak strefa logowania (jeśli występuje)
 • rozwiązania związane z analizą ruchu na stronie, takie jak zliczanie liczby użytkowników, czasu spędzanego na witrynie i podstronach
 • rozwiązania związane z funkcjonalnością, które pozwalają rozpoznać automatycznie użytkownika w przypadku jego powrotu na stronę
 • rozwiązania związane z personalizacją, które zapisują fakt wizyty na naszych stronach, które Użytkownik odwiedził poprzednio oraz hiperłączach, które zostały przez Użytkownika kliknięte

Powyższe rozwiązania są stosowane w celu dopasowania zawartości witryny do potrzeb Użytkownika. Informacje uzyskane w powyższy sposób mogą być udostępniane podmiotom trzecim. Użytkownik może wyłączyć obsługę Cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Uwaga, w przypadku stosowania ustawień domyślnych, obsługa Cookies jest najczęściej aktywna.

Zmiany w polityce prywatności

Antdata zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do obowiązujących i zmieniających się przepisów prawa, jak również do jej ciągłego dostosowywania do stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i informatycznych.

Zmiany będą wprowadzone niezwłocznie z chwilą identyfikacji takiej potrzeby, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości. Akceptując tę politykę prywatności użytkownik rozszerza swoją zgodę na te zmiany, jeśli ich wdrożenie było konieczne z powodu w/w czynników zewnętrznych. W przypadku wycofania takiej zgody należy niezwłocznie wysłać wiadomość pod adres: contact@antdata.eu

Postanowienia końcowe

Użytkownikowi nie przysługuje transfer praw wynikających z niniejszej Polityki Prywatności na rzecz podmiotów trzecich. Antdata może przekazywać swoje prawa względem Użytkowników na rzecz podmiotów trzecich w uzasadnionych przypadkach, takich jak kontynuacja działalności biznesowej. Wszelkie spory wynikające z zastosowania niniejszej polityki prywatności powinny być prowadzone przed sądami polskimi.

Scroll to Top