power bi case study

Case study: Power BI

Na co dzień zajmujemy się tworzeniem rozwiązań Business Intelligence, dzięki czemu możemy szybko wykryć obszary, w których ich wdrożenie przyniesie najwięcej korzyści. Jednakże zdajemy sobie sprawę, że dla firm, które zyskałyby bardzo dużo wdrażając rozwiązania BI, ale jednocześnie jeszcze z nich nie korzystają – trudno sobie wyobrazić, jak wdrożenie Business Intelligence może usprawnić ich działalność i obniżyć koszty.

Dlatego właśnie przygotowaliśmy listę praktycznych case studies, aby pokazać Państwu, jak można usprawnić procesy decyzyjne w firmie, wdrażając rozwiązanie BI.

Wszystkie opisane przez nas scenariusze to realne rozwiązania, które zbudowaliśmy dla naszych klientów. Mamy nadzieję, że ten artykuł zainspiruje Państwa do podjęcia inicjatywy i dokonania zmiany na lepsze w przepływ danych w firmie.

power bi case study antdata

Integracja wskaźników OEE za pomocą Power BI

Naszym klientem była globalna firma będąca liderem w wytwarzaniu produktów do smarowania oraz żywności pochodzenia roślinnego. Zadaniem Antdaty było wdrożenie wszechstronnego narzędzia Business Intelligence, pozwalającego na obliczanie i analizowanie wskaźnika OEE (ang. Overall Eqiupment Effectiveness), będącego procentowym ujęciem efektywności wykorzystania parku maszynowego.

Interaktywny raport został zasilony danymi z 15 fabryk na całym świecie, których systemy raportowania nie były spójne. Ich integracja w Power Query umożliwiła standaryzację wskaźników, co przełożyło się na jakość danych i powtarzalność analiz.

Wdrożenie Power BI pozwoliło na uzyskanie przejrzystego, aktualnego i łatwo dostępnego obrazu ukazującego efektywność poszczególnych linii w fabrykach, uwzględniając również ich przestoje. Pomaga to skoncentrować się na tym, co należy poprawić, by zapewnić wartość dla firmy i przekraczać cele wydajnościowe już od najniższych szczebli organizacyjnych. Dostarczone rozwiązanie pozwala na analizowanie wyników zarówno globalnych, jak i tych z perspektywy pojedynczej linii produkcyjnej.

Zastosowanie raportowania w Power BI pozwala na bieżąco monitorować trend dostępności, wydajności i jakości w czasie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest szybsze i trafniejsze wskazanie obszarów i procesów o dużym potencjale poprawy w celu zaplanowania działań optymalizacyjnych w miejscach, które najbardziej tego wymagają. Spojrzenie na wskaźniki OEE w ustandaryzowanym ujęciu umożliwia analizę porównawczą i wykrywanie różnic w efektywności między poszczególnymi liniami produkcyjnymi, lub całymi fabrykami, oraz wykrywanie anomalii, które mogą przesądzać o prędkości i jakości produkcji.

Business Intelligence w usługach logistycznych

Wdrożenie rozwiązania Power BI w grupie będącej jednym z wiodących dostawców usług logistycznych, znacząco poprawiło szybkość i dostępność analiz. Zadaniem Antdaty było stworzenie narzędzia Business Intelligence, które pozwala śledzić poziom wykonania budżetu oraz koszty związane ze sprzedażą towarów i usług.

Integracja danych z wielu oddziałów rozsianych po całej Polsce, należących do kilku spółek, pozwoliła na stworzenie funkcjonalnego i interaktywnego systemu umożliwiającego proste i przystępne analizowanie przychodów ze sprzedaży towarów i usług, wartości dodanej, kosztów amortyzacyjnych czy wyników operacyjnych działalności. Dzięki temu właściwe kierunki działania i oszczędności są możliwe do określenia. Przygotowane, zautomatyzowane rozwiązanie pozwala śledzić wartości wielu miar efektywności, prognoz oraz analiz optymalizacyjnych z perspektywy różnych lokalizacji, oddziałów, kategorii produktowych oraz samych produktów. Dostarczone analizy odchyleń procentowych w miesięcznym kontekście dają możliwość ciągłego kontrolowania wydatków i kosztów firmy oraz szybszego reagowania na występujące anomalie.

Skrojone na miarę, automatyczne raporty wizualne, wykorzystujące formuły DAX, wprowadzają w firmie nową jakość pracy z danymi. Pozwala to na generowanie oszczędności ptymalizację działań mających na celu określenie właściwych kierunków rozwoju, przy maksymalnym wyeliminowaniu błędu ludzkiego. Sporządzone wykresy trendu w czasie dla wyników operacyjnych umożliwiają analizę porównawczą efektywności oddziałów i spółek, co pozwala na szybsze i trafniejsze decyzje dotyczące zarządzania poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, jak i całą firmą.

power bi case study in logistics antdata

Konkretne moduły raportowe, dostępne w serwisie, użytkowane są na wielu szczeblach organizacji – od kierowników pojedynczych oddziałów do głównego zarządu. Pozwala to uzyskanie istotnych informacji biznesowych na poziomie wszystkich jednostek organizacyjnych firmy, a dzięki zastosowaniu zabezpieczeń row-level security konkretni pracownicy otrzymują dostęp jedynie do tych wierszy danych, które są istotne dla ich działu.

screen with HR data

Wdrożenie Power BI w sieci sklepów

Nasz klient, którym jest spółka posiadająca sieć sklepów własnych oraz franczyzowych, potrzebował kompleksowego narzędzia Business Intelligence pozwalającego na kontrolowanie i analizowanie efektów sprzedażowych.

Wdrożony przez nas, automatyczny system raportowania na platformie Power BI w obszarze sprzedażowym, pozwala na szybkie analizowanie danych o sprzedaży detalicznej po paragonach pochodzących z bazy danych SQL. Powstały, interaktywny raport sprzedażowo-marżowy łączy integrowane w bazie dane z ponad 70 sklepów w całej Polsce, z podziałem na sklepy własne organizacji oraz sklepy franczyzowe. Dane w raporcie odświeżane są automatycznie 8 razy dziennie, aby raport zawsze pokazywał jak najbardziej aktualne wyniki. Możliwość wglądu w efekty sprzedażowe poszczególnych sklepów w ujęciu rocznym, kwartalnym czy miesięcznym, pozwala na sprawniejsze zarządzanie całym łańcuchem sprzedażowym. Dzięki zastosowaniu kolekcji funkcji, operatorów i stałych języka DAX, możliwe było stworzenie wielu wskaźników KPI takich jak: realizacja budżetu i marży, czy wykonanie dokumentów sprzedaży.

Ponadto śledzenie trendów w różnym czasie oraz możliwość porównywania poziomu sprzedażowego poszczególnych sklepów, kategorii i produktów, dodatkowo rozszerzają pole analiz biznesowych. Szybki dostęp do informacji o skuteczności akcji promocyjno-marketingowych ułatwia planowanie przyszłych działań, podnoszących zyski przedsiębiorstwa. Porównanie wartości sprzedaży przed, w trakcie oraz po okresie trwania promocji, pozwala na łatwą ocenę efektywności poszczególnych akcji marketingowych z podziałem na dane produkty.

Całość raportu daje spojrzenie na sprzedaż w szerokiej perspektywie, która pozwala na trafne przewidywania i estymacje przyszłych efektów sprzedażowych i nadchodzących trendów. Możliwe jest przewidywanie średniego procenta realizacji budżetu oraz spodziewanej wartości sprzedaży na koniec obecnego roku. Daje to możliwość podejmowania odpowiednich działań, które mogą wpłynąć na polepszenie sprzedaży już w najbliższym czasie. Dostarczony raport jest wielopoziomowy i służy na każdym szczeblu organizacyjnym firmy.

Cały system dostępny jest na serwisie, z którego można korzystać zarówno z poziomu komputera, jak i telefonu czy tabletu. Zawarte w nim analizy stanowią ogólnodostępną bazę informacyjną dotyczącą dokonań biznesowych dla całej organizacji, jak i pojedynczego sklepu.

Zdecydowanie ułatwia to podejmowanie decyzji zarówno z poziomu sklepu, jak i z poziomu zarządzania całą siecią przez kierowników regionalnych i centralnych.

Zbudowany system Business Intelligence jest w trakcie ciągłego rozwoju i systematycznie wdrażane są kolejne etapy projektu. Obecnie trwają liczne prace nad kolejnymi modułami raportu w obszarze zarządzania zapasami, zamówieniami oraz rozliczeniami.

Szybkie zarządzanie fakturami dzięki Power BI

Firma Antdata działając na rynku Business Intelligence korzysta z usług chmurowych oraz subskrypcji wielu programów. Ponadto pośredniczymy w wykupywaniu takich usług dla naszych klientów. Dzięki zastosowaniu raportowania Power BI możliwe jest podsumowanie i porównywanie kosztów przeznaczonych na poszczególne usługi i subskrypcje.

Rozbudowane rozwiązanie Business Intelligence pozwala na sprawniejsze zarządzanie fakturami oraz tworzenie przejrzystych raportów dla klientów, z wyszczególnieniem podsumowań za dany okres. Możliwość wyekstrahowania i połączenia danych z różnych plików pochodzących z rozproszonych źródeł, to wymierna korzyść z zastosowania wdrożenia Power BI, pozwalająca usprawnić i przyspieszyć analizę kosztów. Ponadto zastosowanie skryptów w języku programowania Python oraz usługi Power Automate pozwala na zautomatyzowanie całego procesu zbierania i obróbki danych, aby całość była jeszcze szybsza i wygodniejsza.

Dodatkowo dzięki połączeniu z umieszczonymi przez Narodowy Bank Polski tabeli kursów walut, możliwe jest ich dokładne śledzenie dzień po dniu i przeliczanie wartości faktur wystawionych w obcych jednostkach monetarnych.

Interaktywny raport ułatwia kontrolowanie i porównywanie w czasie wydatków związanych z subskrypcjami i usługami chmurowymi zarówno naszej firmy, jak i naszych klientów. Pomimo tego, że dane są rozproszone w różnych serwisach i formatach, możliwe jest zbudowanie czytelnego podsumowania ułatwiającego planowanie wydatków.

screen with cloud data
power bi case study screen with hr data antdata

Human Resources

Naszym klientem była firma specjalizująca się w zakresie: inspekcji, weryfikacji, testów i certyfikacji. Zadaniem Antdaty było stworzenie narzędzi umożliwiających bieżącą kontrolę zasobów ludzkich oraz narzędzia do wykonywania obliczeń i analizowania danych finansowych przedsiębiorstwa. Jako cel postawiono zwiększenie nadzoru nad realizowanymi budżetami oraz uzyskanie lepszego spojrzenia na dane dotyczące zatrudnienia.

Pozyskanie danych z dwóch różnych źródeł jakimi są dział HR oraz dział finansowy umożliwiło zbudowanie narzędzi raportowania Business Intelligence, pozwalających na dokładne i sprawne kontrolowanie narzuconych budżetów. Co więcej, dało możliwość wglądu do informacji zarówno o stanie zatrudnienia, jak i o urlopach długoterminowych. Dzięki zastosowaniu raportowania w Power BI możliwe jest monitorowanie spełniania budżetów przez dane siedziby. Pozwala to na szybsze i trafniejsze przeniesienie nadprogramowych środków w miejsca niedoszacowane.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy pracowników Antdata, pozyskanie i odpowiednie uporządkowanie danych HR oraz danych finansowych umożliwiło także spojrzenie na finanse przez pryzmat zasobów ludzkich. Zestawiając zysk z danego plantu, z wielkością zatrudnienia czy współczynnikiem realizowanych etatów, możliwe jest wykazanie, ile średnio wypracowuje jeden pracownik.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych podczas korzystania z raportów zdecydowano się na wprowadzenie row-level-security w usłudze Power BI Service. Ta funkcjonalność daje możliwość wyświetlania danych w zależności od poziomu dostępu użytkownika. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że jeden raport może być użyteczny na wielu szczeblach przedsiębiorstwa.

Implementacja tego rozwiązania zlikwidowała konieczność ciągłego, ręcznego przeliczania wartości, które w tym momencie uzyskiwane są w sposób w pełni zautomatyzowany.

Skontaktuj się z nami

Interesujesz się Microsoft Power BI?
Zarezerwuj termin telefonicznej konsultacji.

Scroll to Top